Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

22. BIZNESPLAN na założenie warsztatu samochodowego

ze sklepem motoryzacyjnym (przykład)

  

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, obowiązujących w Urzędzie Pracy w 2016 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 22 000,00 zł;

- objętość opracowania: 59 stron formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-944671-1-1;

 

Świadczenie usług związanych z konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych (potocznie zwane warsztatem samochodowym) nie wymaga żadnych licencji, zezwoleń czy koncesji.
Do otworzenia warsztatu samochodowego wystarczy mieć odpowiedni sprzęt, lokal przystosowany do rodzaju działalności, odpowiednie umiejętności.
Działalność prowadzona w zakresie warsztatu samochodowego obejmuje naprawy, konserwację i przebudowę pojazdów samochodowych (z wyłączeniem 
motocykli), takie jak:

• naprawy mechaniczne,

• naprawy elektryczne,

• naprawy elektronicznych systemów wtryskowych,

• przeglądy,

• naprawy nadwozia,

• naprawy części,

• mycie, polerowanie itp.,

• lakierowanie i malowanie,

• naprawy szyb i okien,

• naprawy siedzeń samochodowych,

• naprawy opon i dętek, zakładanie lub wymiana,

• wykonywanie zabiegów antykorozyjnych w pojazdach samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
• instalowanie części i akcesoriów w pojazdach samochodowych (niebędące częścią procesu produkcji), z wyłączeniem motocykli.

Sklep to podstawowa forma działalności w handlu detalicznym.
Aby otworzyć sklep nie trzeba spełniać żadnych szczególnych warunków wstępnych. Wszystkie niezbędne zezwolenia można otrzymać w trakcie rejestracji działalności. Niemniej koniecznym jest wcześniejsze zaprojektowanie prac inwestycyjnych pod kątem wymagań związanych z prowadzeniem sklepów wyspecjalizowanych.

Przy rejestracji działalności gospodarczej należy wpisać jeden z poniżej podanych nr PKD w zależności od zakresu działalności handlowej:

- 4778Z. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

- 4711Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;

- 4719Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

- 4726Z. Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
Świadczenie usług związanych z konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych:
4520.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
4532.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

4540.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

 

Spis treści opracowania:

 

I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

 1. Imię i nazwisko
 2. Data urodzenia
 3. Adres zameldowania stałego
 4. Adres zameldowania tymczasowego
 5. Adres korespondencyjny
 6. Adres e-mail
 7. Dowód osobisty
 8. Wykształcenie 
 9. Stan cywilny
 10. Współmałżonek
 11. Przebieg pracy zawodowej wnioskodawcy
 12. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy
 13. Zaciągnięte zobowiązania finansowe
 14. Prowadzona wcześniej działalność gospodarcza 
 15. Nr rachunku bankowego i nazwa banku

 

II.OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. Rodzaj działalności gospodarczej
 2. Rodzaj planowanej działalności 
 3. Planowany termin rozpoczęcia działalności gospodarczej
 4. Opis planowanej działalności gospodarczej
 5. Analiza rynku

5.1. Analiza rynku na którym firma zamierza działać

5.2. Główni, potencjalni odbiorcy oferowanych produktów i usług  

5.3. Miejsce i źródła zaopatrzenia

5.4. Sposób promocji i reklamy

 1. Szanse rozwoju firmy

6.1.Przewidywane zatrudnienie pracownika/ów

 1. Wiedza i przygotowanie wnioskodawcy w zakresie działalności gospodarczej, którą zamierza rozpocząć

a)      wykształcenie

b)      doświadczenie

c)      kursy, szkolenia

d)     inne/zainteresowania, umiejętności itp./

 

III. DZIAŁANIA PODJĘTE NA RZECZ URUCHOMIENIA DZIAŁALNOŚCI

 1. Adres zameldowania działalności gospodarczej (siedziba)
 2. Adres miejsca wykonywania działalności
 3. Opis miejsca prowadzenia planowanej działalności gospodarczej
 4. Lokal, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza jest własnością
 5. Opis lokalu przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej
 6. Czy lokal i jego otoczenie wymaga adaptacji, remontu i innych dodatkowych prac
 7. Zezwolenia niezbędne do uruchomienia planowanej działalności 
 8. Wkład własny 

a)      posiadane maszyny, urządzenia i narzędzia

b)      posiadane pojazdy

c)      inne np. środki pieniężne, surowce, materiały, towar, lokal

 1. Inne np. maszyny, urządzenia, narzędzia lub pojazdy wykorzystywane przy opisywanej działalności gospodarczej nie stanowiące wkładu własnego Wnioskodawcy
 2. Przedwstępne umowy, oświadczenia współpracy z przyszłymi dostawcami i odbiorcami

 

IV. KALKULACJA KOSZTÓW I NAKŁADÓW ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1. Kalkulacja w kwotach brutto
 2. Wysokość środków własnych Wnioskodawcy

 

V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYDATKÓW DO PONIESIENIA W RAMACH DOFINANSOWANIA

 

VI. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNO-FINANSOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

VII. PROPONOWANA FORMA ZABEZPIECZENIA EWENTUALNEGO ZWROTU OTRZYMANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH

 1. Weksel z poręczeniem wekslowym (aval)    
 2. Gwarancja bankowa 
 3. Przewłaszczenie środka transportu   
 4. Blokada rachunku bankowego
 5. Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika

 

VIII. INFORMACJE POZOSTAŁE

 1. Oświadczenia
 2. Załączniki

 

IX. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI

 1. Kopia dowodu osobistego i prawa jazdy
 2. Kopia zaświadczenia lekarskiego
 3. Kopia ubezpieczenia na życie
 4. Kopia świadectwa szkolnego
 5. Kopie świadectw pracy
 6. Kopia dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia na pojazd
 7. Kopia przedwstępnej umowy najmu
 8. Kopia dokumentu potwierdzającego stan cywilny: rozwód (1 Poręczyciel)
 9. Kopia dokumentu potwierdzającego  rozdzielność majątkową (2 Poręczyciel)
 10. Kopie listów intencyjnych dotyczące przyszłych kontrahentów
 11. Kopie oświadczenia o przyszłej współpracy dotyczące przyszłych kontrahentów
 12. Kopie oświadczenia o przyszłej współpracy dotyczące przyszłych dostawców

 

 Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?