Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

19. BIZNESPLAN na założenie internetowego sklepu odzieżowego (przykład)

 

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji unijnych udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 6 "Rynek pracy otwarty na wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" w 2011 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 40 000,00 zł;

- objętość opracowania: 34 strony formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-944595-8-1;

 

Sklep internetowy, to forma prowadzenia sprzedaży z wykorzystaniem sieci Internet. Sprzedaż z wykorzystaniem sklepu internetowego nie jest w Polsce działalnością reglamentowaną, jednak w stosunku do niektórych produktów mogą istnieć szczegółowe wymagania i ograniczenia wynikające z przepisów prawa. Do grupy tej należą: leki, wyroby alkoholowe, broń, amunicja i materiały wybuchowe, nasiona (z wyłączeniem dostawców i producentów materiału siewnego rozmnożeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz materiału szkółkarskiego wytworzonego i sprzedawanego na terenie tego samego powiatu, jeżeli jest przeznaczony na niezarobkowe potrzeby własne odbiorcy), paliwa, substancje uzależniające, środki ochrony roślin, waluty.

 

Biznes w Internecie należy traktować jak każde inne przedsięwzięcie, dlatego należy zarejestrować działalność gospodarczą, czyli posiadać NIP, REGON, firmowe konto bankowe oraz siedzibę. Następnym krokiem jest zakup domeny oraz serwera (hosting), na którym można składować pliki składające się na sklep. Niezbędnym elementem posiadania sklepu internetowego jest również odpowiednia grafika oraz oprogramowanie sklepowe, które umożliwi dokonanie i opłacenie zamówienia. W zależności od potrzeb i posiadanego kapitału, wybierając system sklepowy, można skorzystać z trzech rozwiązań: wynajmu oprogramowania wraz z hostingiem, zakupu oprogramowania i własnego hostingu lub zamówienia oprogramowania dedykowanego, szytego na miarę.

 

Przy rejestracji działalności gospodarczej należy wpisać nr PKD 47.91.Z, odpowiadający sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

 

Sklep internetowy można prowadzić w dowolnej formie, poza spółką partnerską.

Należy zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną).

 

Spis treści opracowania:

 

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

1. Cel i opis działalności gospodarczej

2. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

3. W jaki sposób produkt różni się od produktów / usług konkurencji.

4. Czy zamierza Pani/Pan zatrudniać pracowników?

5. Klient planowanego przedsięwzięcia

A) Jakie są główne grupy klientów, do których adresowana jest oferta?

B) Charakterystyka potencjalnych klientów.

C) Należy uzasadnić popyt w głównych grupach klientów.

6. Analiza SWOT

A) Silne i słabe strony planowanego przedsięwzięcia oraz szanse i zagrożenia dla planowanego przedsięwzięcia

B) Jakie czynniki według Pana/Pani wpłyną na szanse przetrwania i rozwoju planowanego przedsięwzięcia w przyszłości.

7. Kalkulacja planowanych wydatków inwestycyjnych związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej

8. Kalkulacja miesięcznych wpływów i wydatków oraz uzasadnienie

 

III. POMOC DE MINIMIS

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?