Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

21. BIZNESPLAN na założenie firmy zajmującej się

wynajmem kwater pracowniczych (przykład)

 

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, obowiązujących w Urzędzie Pracy w 2015 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 20 000,00 zł;

- objętość opracowania: 36 stron formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-944671-0-4;

 

Wynajem miejsc noclegowych stanowi formę usług turystycznych. Obok typowych obiektów hotelarskich (hotel, pensjonat itp.) uzupełnia obsługę ruchu turystycznego.
Otwarcie działalności w zakresie wynajmu miejsc noclegowych jest znacznie tańsze i prostsze, niż otwarcie hotelu/pensjonatu, gdyż nie wymaga spełnienia restrykcyjnych wymogów odnośnie wyposażenia oraz poniesienia wysokiej opłaty za zaszeregowanie obiektu. Obiekty noclegowe wystarczy zgłosić do wójta/burmistrza/prezydenta miasta, a do ich oznaczenia stosuje się często nazwy: „willa” lub „pokoje gościnne”. Natomiast nazwy: "hotel", "motel", "pensjonat", "dom wycieczkowy", "kemping", "schronisko", "schronisko młodzieżowe" są zastrzeżone wyłącznie dla obiektów hotelarskich, które uzyskały decyzję o zaszeregowaniu wydaną przez marszałka województwa.

Niezależnie od powyższego wynajem miejsc noclegowych może być prowadzony w lokalach mieszkalnych należących do ich właścicieli. Taki wynajem dotyczy przede wszystkim czasowego pobytu związanego z pracą czy nauką.

Podobnym celom dedykowane są hotele robotnicze, bursy, internaty i domy studenckie. 

 

Spis treści opracowania:

 

I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I WYSOKOŚCI KWOTY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

II. OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI:

1. Przedmiot planowanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności

2. Dokładny opis miejsca i rodzaju planowanej działalności gospodarczej

3. Forma prawna planowanej działalności gospodarczej

4. Lokalizacja prowadzenia planowanej działalności

5. Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności wraz z uzasadnieniem

6. Przewidywany całkowity koszt uruchomienia działalności (w złotych):

7. Szczegółowa specyfikacja i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków

8. Dane dotyczące potrzeb rynku w zakresie przewidywanej działalności – opis głównych klientów

9. Perspektywy rozwoju planowanej działalności

10. Działania podjęte oraz rzeczy posiadane, pomocne przy prowadzeniu planowanej działalności gospodarczej:

 

III. OŚWIADCZENIA

 

IV. ZAŁĄCZNIKI:

1. Analiza mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia, analiza szans powodzenia oraz zagrożeń ze strony zewnętrznych czynników rynkowych

2. Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej

3. Zgoda współmałżonka bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS na pobranie wniosku i ubieganie się o dofinansowanie

4. Informacja pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w XXX dotycząca osoby bezrobotnej ubiegającej się o przyznanie dofinansowania /Opinia doradcy zawodowego

5. Oświadczenie poręczycieli o osiąganych dochodach (należy wypełnić w przypadku wyboru jako formę zabezpieczenia, poręczenia lub weksla z poręczeniem)

6. Oświadczenie osoby bezrobotnej, absolwenta CIS lub absolwenta KIS o otrzymanej pomocy publicznej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie

7. Oświadczenie wnioskodawcy

8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

V. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI:

1. Dokumenty potwierdzające wykształcenie wnioskodawcy

2. Dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej oraz posiadane kwalifikacje przydatne do prowadzenia planowanej działalności

3. Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza

4. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez współmałżonka należy załączyć kserokopie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz regon firmy.

5. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej we wcześniejszym okresie należy załączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej.

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?