Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

23. BIZNESPLAN na założenie firmy rekrutacyjnej

(przykład)

  

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, obowiązujących w Urzędzie Pracy w 2016 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 16 000,00 zł;

- objętość opracowania: 58 stron formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-944671-2-8;

 

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie agencji zatrudnienia jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Wpis do rejestru nie jest wymagany gdy działalność polega m.in. na:

- kierowaniu za granicę do zatrudnienia polegającego na czasowym przyjęciu do rodziny w zamian za określone świadczenia w celu doskonalenia umiejętności językowych lub zawodowych na okres do 2 lat;

- gromadzeniu w postaci dokumentu elektronicznego i udostępnianiu informacji o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych;

- kierowaniu osób w celu odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową.

 

Podmiot zamierzający wykonywać usługi w zakresie przypisanym do agencji zatrudnienia powinien spełniać następujące warunki:

1) nie może posiadać zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania;

2) powinien być niekaranym za przestępstwa lub wykroczenia związane z działalnością na rynku pracy lub pobieraniem z tego tytułu opłat;

3) powinien być podmiotem, w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości.

 

Podstawowy numer PKD działalności gospodarczej

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej


Spis treści opracowania:

 

I.         INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

 

II.        OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

  1. Cel i opis działalności gospodarczej
  2. Klient planowanego przedsięwzięcia
  3. Lokalizacja planowanej działalności gospodarczej
  4. Sposób zarządzania planowaną działalnością gospodarczą
  5. Działania organizacyjne, reklamowe, promocyjne
  6. Analiza SWOT
  7. Kalkulacja planowanych miesięcznych wpływów i wydatków oraz uzasadnienie
  8. Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczanych na zakup towarów i usług

 

III.      FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

 

IV.      ZAŁĄCZNIKI

  1. Obowiązkowe załączniki do wniosku
  2. Dodatkowe załączniki do wniosku

 

V.        OŚWIADCZENIE

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?