Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

28. BIZNESPLAN zakład tapicerski

 (przykład)

  

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z funduszy unijnych w 2017 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 20 000,00 zł;

- objętość opracowania: 50 stron formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-944671-5-9;

 

Zakład tapicerski to coraz popularniejsza alternatywa, dla tych, którzy chcą mieć w swoim domu meble ładne i solidne. Szkielety foteli, które mają nawet kilkanaście lat są o wiele bardziej wytrzymałe, niż to co znajdziemy w tanich produktach, tak często reklamowanych przy pomocy różnych mediów. Klienci coraz częściej decydują się więc na kupno czegoś używanego i na odnowienie tego według własnego uznania. Jest to szansa dla osób posiadających umiejętności tapicerskie, gdyż sprostanie zapotrzebowaniu rynku na te usługi jest coraz trudniejsze i szybko można wyrobić sobie renomę.

 

Usługi tapicerów zaliczane są do typowej działalności rzemieślniczej.

Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym tej osoby i na jej rachunek, przy zatrudnieniu do 250 pracowników. Koniecznym jest też uznanie takiego podmiotu za mikroprzedsiębiorcę, małego przedsiębiorcę albo średniego przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W efekcie poza zatrudnieniem istotnym parametrem jest także poziom rocznego obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, który nie może przekroczyć 50 mln euro oraz suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z ostatnich 2 lat, która nie powinna przekroczyć równowartości w złotych 43 milionów euro. 

Każdy rzemieślnik jest przedsiębiorcą, ale nie każdy przedsiębiorca jest rzemieślnikiem. A zatem rzemieślnicy stanowią szczególną kategorię przedsiębiorców. Rzemieślnik odróżnia się od „klasycznego" przedsiębiorcy tym, że: 

1) jest to wyłącznie osoba fizyczna lub spółka cywilna tych osób, 

2) przedmiot ich działalności stanowi wyłącznie rzemiosło, 

3) działalność wykonuje się zawodowo w oparciu o posiadane kwalifikacje, 

4) rzemiosło wykonywane jest osobiście, 

5) w tym zakresie w/w osoba działa we własnym imieniu i na własny rachunek lub w imieniu i na rachunek wspólników spółki cywilnej, a także 

6) nie zatrudnia się więcej niż 250 pracowników. 

 

Dowodami kwalifikacji zawodowych rzemieślnika są: 

1. dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej lub ponadgimnazjalnej szkoły o profilu technicznym bądź artystycznym w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła, 

2. dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła, 
3. świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła, 

4. zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła. 


Dyplomy mistrza i świadectwa czeladnicze mogą być wydawane przez izby rzemieślnicze osobom, które złożyły stosowne egzaminy przed komisjami egzaminacyjnymi izb. 
Rzemieślnik obowiązany jest wykazać się też innymi dowodami kwalifikacji zawodowych jeżeli z przepisów odrębnych ustaw wynika obowiązek posiadania takich kwalifikacji rzemieślniczych. 

Przykładowe nr PKD dla działalności rzemieślniczej 

 • 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi. 
 • 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - obejmuje kominiarstwo. 
 • 95.25.Z Naprawa zegarów, zegarków (zegarmistrz) oraz biżuterii (jubiler). 
 • 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego ( zakład stolarski). 
 • 95.23.Z Naprawa obuwia (szewc) i wyrobów skórzanych (kuśnierz). 
 • 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego ( lodówki, pralki, zmywarki) oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego. 
 • 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego. 
 • 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.
 • 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. 
 • 96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna. 
 • 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

 

Spis treści opracowania:

 

1. WNIOSKODAWCA

1.1  Dane osobowe Wnioskodawca

1.2  Doświadczenie i kwalifikacje związane z planowaną działalnością

 

2. PROJEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1 Podstawowe dane dotyczące przedsiębiorstwa

2.2 Uzasadnienie realizacji Projektu

2.3 Zatrudnienie

2.4 Produkty/Usługi

2.5 Prognoza sprzedaży produktów/usług

2.6 Cena sprzedaży produktu/usług

2.7 Przychody ze sprzedaży produktów/usług

2.8 Proces produkcji/świadczenia usług

2.9 Promocja

2.10Dystrybucja

 

3. ANALIZA RYNKU

3.1 Znajomość branży

3.2Dostawcy

3.3 Odbiorcy – klienci

3.4 Zasięg terytorialny

3.5 Konkurencja

3.6 Analiza słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa (Analiza SWOT)

3.7 Identyfikacja rozwiązań alternatywnych

 

4. PLAN INWESTYCJI

4.1 Plan inwestycyjny

4.2 Źródło finansowania zakupów inwestycyjnych

4.3 Wydatki operacyjne planowane do sfinansowania w ramach podstawowego wsparcia pomostowego

4.4 Stopień przygotowania inwestycji do realizacji

4.5 Czynniki decydujące o powodzeniu przedsiębiorstwa

 

5. PROGNOZY FINANSOWE

5.1 Uproszczony biznes plan

5.2 Rachunek zysków i strat

5.3 Przepływy pieniężne

 

6. TRWAŁOŚĆ EKONOMICZNO FINANSOWA

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?