Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

37. BIZNESPLAN samoobsługowy warsztat samochodowy z parkingiem dozorowanym

(przykład)

  

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszy Unijnych w 2017 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 22 000,00 zł;

- objętość opracowania: 42 strony formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-947754-6-9;

 

Działalność prowadzona w zakresie WARSZTATU SAMOCHODOWEGO obejmuje naprawy, konserwację i przebudowę pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli).

Świadczenie usług związanych z konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych (potocznie zwane warsztatem samochodowym) nie wymaga żadnych licencji, zezwoleń czy koncesji. 

 

Formalne założenie działalności gospodarczej poprzez np. wpis do CEIDG jest operacją realizowaną "od ręki" jednak osiągnięcie praktycznej zdolności do świadczenia określonych usług ze względu na konieczność dostosowania (lub budowę) budynku do potrzeb warsztatu, uzyskanie certyfikatów dla wykorzystywanych maszyn i urządzeń może zająć sporo czasu, i wiązać się m.in. z uzyskaniem: 

- pozwolenia na budowę lub zmianę sposobu użytkowania lokalu,

- decyzji zezwalającej na eksploatację urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie warsztatu.


Numer PKD dla warsztatu samochodowego: 4520.Z. Gdyby warsztat zajmował się także detaliczną sprzedażą części i akcesoriów do pojazdów samochodowych to należy dodać numer PKD 4532.Z. W przypadku prowadzenia działalności także w zakresie napraw motocykli należy dodać numer PKD: 4540.Z. 


Od 1 stycznia 2015 roku prowadzenie warsztatu samochodowego wymaga posiadania zarejestrowanej kasy fiskalnej.

 

PARKINGI dzielą się na: parkingi strzeżone i niestrzeżone. Zadaniem tych pierwszych jest umożliwienie parkowania w dozwolonym miejscu oraz jego ochrona przed zaborem lub skutkami włamań. Parkingi te zazwyczaj posiadają też wykupioną polisę z tytułu odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone podczas wykonywania usługi przechowywania pojazdu. Z kolei parkingi niestrzeżone to parkingi, gdzie samochód pozostawia się jedynie na kilka godzin, a opłata dotyczy wyłącznie wykupu dostępu do miejsca postoju.


Aby otworzyć parking nie jest potrzebne żadne dodatkowe czy szczególne pozwolenie. Tego rodzaju działalność wymaga posiadania terenu, na którym będą parkowane samochody. Teren może być własnością przedsiębiorcy lub może być wynajęty od prywatnego posiadacza albo miasta. Jego przeznaczenie powinno być zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego jeżeli takowy został opracowany. Teren przeznaczony na parking powinien być odpowiednio oznaczony i zabezpieczony. Konieczne jest jego wyposażenie w pomieszczenia dla stróża, chyba, że parking jest samoobsługowy.


Podstawowy nr PKD działalności gospodarczej:

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 

Podklasa ta obejmuje działalność związaną z transportem lądowym pasażerów, zwierząt i towarów, w tym m.in. działalność związaną z drogami, mostami, tunelami, parkingami samochodowymi i rowerowymi, garażami, magazynami do przechowywania przyczep kempingowych w czasie zimy. 


Działalność polegającą na prowadzeniu parkingu można realizować w dowolnej formie, poza spółką partnerską. 

W tym względzie należy zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną). 

 

Spis treści opracowania:

 

1. DANE WNIOSKODAWCY

1.1 Życiorys zawodowy Wnioskodawcy

 

2. OPIS PLANOWAGNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA       

2.1 Dane planowanego przedsiębiorstwa

2.2 Opis planowanego przedsięwzięcia

 

3. PLAN MARKETINGOWY

3.1. Opis produktu / usługi

3.2. Charakterystyka rynku

3.3 Konkurencja na rynku

3.4  Sprzedaż i promocja

3.5 Prognoza przychodów

 

4. PLAN INWESTYCYJNY

4.1 Opis planowanej inwestycji – dotyczy wydatków ponoszonych w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

4.2 Aktualne zdolności wytwórcze

4.3 Informacja o planowanej inwestycji

 

5. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA

5.1 UPROSZCZONY BILANS

5.2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 

6. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY INWESTYCJI

 

7. OŚWIADCZENIA

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?