Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

4. BIZNESPLAN na założenie firmy budowlanej (przykład)

 

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, obowiązujących w Urzędzie Pracy w 2014 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 21 900,18 zł;

- objętość opracowania: 42 strony formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-944592-6-0;

 

Firma remontowo-budowlana wykonuje roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego) oraz obejmują prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym. Roboty budowlane mogą być prowadzone na rachunek własny lub na podstawie umowy. Część robót, a czasami nawet cała praca może być zlecana podwykonawcom.

 Prowadzenie firmy budowlanej nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń. Właścicielem firmy budowlanej może być zarówno osoba bez wykształcenia kierunkowego jak i osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, czy nawet uprawnienia budowlane.

 

Spis treści opracowania:

 

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY 

 

II. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. Cel i opis działalności gospodarczej

2. Klient planowanego przedsięwzięcia

3. Lokalizacja planowanej działalności gospodarczej

4. Sposób zarządzania planowaną działalnością gospodarczą

5. Działania organizacyjne (np.: pozyskanie lub remont lokalu, pozyskanie listów intencyjnych od przyszłych kontrahentów, działania reklamowe, inne)

6. Analiza SWOT

- opis mocnych i słabych stron przedsięwzięcia oraz szans i zagrożeń

- wnioski z analizy SWOT

7. Kalkulacja miesięcznych wpływów i wydatków oraz uzasadnienie

8. Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczonych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz uzasadnienie.

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?