Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

8. BIZNESPLAN na założenie firmy transportowej - międzynarodowy transport drogowy (przykład) 

 

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji unijnych udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 6 "Rynek pracy otwarty na wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" w 2014 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 40 000,00 zł;

- objętość opracowania: 94 strony formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-944595-0-5;


Firma transportu drogowego towarów świadczy usługi w zakresie przewozu rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy. Ponadto w ramach transportu drogowego przedsiębiorca może świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (jako spedytor). Kwestie zezwoleń i licencji nie dotyczą przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy. 

Działalność gospodarcza w zakresie usług transportu towarów, a także działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy są działalnościami regulowanymi i ich wykonywanie wymaga spełnienia określonych warunków i uzyskania odpowiednich zezwoleń lub licencji.

 

Spis treści opracowania:

 

I. DANE UCZESTNIKA PROJEKTU

 

II. POTENCJAŁ, WYKSZTAŁCENIE, DOŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

1. Doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje

2. Stan przygotowań do podjęcia działalności gospodarczej

3. Posiadane zasoby

 

III. POMYSŁ NA BIZNES – OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Informacje ogólne o planowanej działalności

2. Innowacyjność pomysłu

3. Motywy realizacji przedsięwzięcia

 

IV. ANALIZA MARKETINGOWA

1. Oferta – charakterystyka produktu / towaru / usługi

2. Klienci i rynek

3. Dystrybucja i promocja

4. Konkurencja na rynku

5. Analiza silnych i słabych stron działalności, jej zagrożeń i możliwości (SWOT)

 

V. ANALIZA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

 

VI. IDENTYFIKACJA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

1. Analiza ograniczeń i rozwiązań alternatywnych

2. Planowane zatrudnienie

 

VII. TRWAŁOŚĆ EKONOMICZNO-FINANSOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Prognoza poziomu cen

2. Prognoza wielkości sprzedaży

3. Prognoza przychodów ze sprzedaży

4. Rachunek zysków i strat

5. Źródła finansowania

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?