Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

DOTACJA

 

O dotację bezzwrotną może wystąpić tylko osoba powyżej 30 roku życia, niepracująca i dodatkowo należąca do grup osób, które mają największe trudności na rynku pracy (są to w szczególności osoby po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby bez kwalifikacji zawodowych, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety):

- Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.

- Osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

- Osoby długotrwale bezrobotne – definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku:

a) młodzież (<25 lat) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy).

b) dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy) liczonych do dnia złożenia Karty zgłoszeniowej do udziału w projekcie.

- Osoby z niepełnosprawnościami – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375)

- Osoba powyżej 29 r.ż. – osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin). Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany na dzień przystąpienia do udziału w projekcie.

 

Szczegółowe zasady otrzymania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej różnią się w zależności od województwa. Niektóre województwa zaplanowały osobne rodzaje pomocy dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, i dla tych nie zarejestrowanych. Część województw wyodrębniła fundusze na pożyczki dla osób pracujących, a w części zastosowano inne rozwiązania. Ponadto kwoty, terminy i konkretne kryteria uzyskania dofinansowania różnią się w zależności od województwa.

O fundusze na założenie firmy można się starać tylko w tym województwie, w którym się mieszka i chce założyć i prowadzić swoją firmę.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - zapraszam do kontaktu.
e-mail: biuro@fachowa-porada.eu  

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?