Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Pomagamy w przygotowaniu wniosków z Urzędów Pracy w całej Polsce o przyznanie osobie bezrobotnej środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków: 

a) PO WER: dofinansowanie mogą otrzymać osoby bezrobotne w wieku: 18-29 lat;

b) RPO: dofinansowanie mogą otrzymać osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia;

c) FP: dofinansowanie mogą otrzymać osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotne;

- maksymalna kwota dofinansowania wynosi ok 25 000,00 zł;

d) PFRON: dofinansowanie mogą otrzymać osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotne;

- maksymalna kwota dofinansowania wynosi ok 50 000,00 zł;

  

Dokonujemy bezpłatnej analizy i weryfikacji możliwości finansowania projektów pod kątem wymagań formalnych i merytorycznych. 

 

 

DOTACJA Z URZĘDU PRACY ‘KROK PO KROKU”

(ogólne zasady)

Aby móc ubiegać się o dotację, najpierw należy zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Należy tez pamiętać, że fakt złożenia wniosku nie oznacza, że wsparcie finansowe zostanie nam przyznane.

Osobami uprawnionymi do ubiegania się i otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej są osoby bezrobotne, dla których ustalono I lub II profil pomocy (w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach) oraz absolwenci centrum integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS), jeżeli nie pozostają w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, które spełniają łącznie przynajmniej poniższe kryteria:

1)      zamierzają zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą na terenie wskazanym w Regulaminie danego Urzędu Pracy,

2)      nie otrzymały dotychczas bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub z innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

3)      w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:

a)   nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy - dotyczy osób bezrobotnych,

b)   nie przerwały z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie – dotyczy osób bezrobotnych,

c)    po skierowaniu przez urząd pracy podjęły szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie – dotyczy osób bezrobotnych,

4)      w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania – wymagane jest złożenie oświadczenia o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem, co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,

5)      zobowiążą się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania,

6)      nie podejmą zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,

7)      nie były w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

8)      nie złożyły do innego starosty wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, ani wniosku o przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

9)      nie były karane karą zakazu dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

 

Na cały proces pozyskania dotacji z urzędu pracy składa się kilka etapów: 

A. Przygotowanie

1. Odwiedź Urząd Pracy i zarejestruj się jako osoba bezrobotna.
2. Pobierz formularz wniosku o przyznanie bezrobotnemu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej  (druki wniosków dostępne są na stronie internetowej urzędu, jak również bezpośrednio w urzędzie).
3. Przed wypełnieniem wniosku przeczytaj uważnie regulamin przyznawania dotacji.
4. Wypełnij wniosek oraz zbierz wszystkie wymagane dokumenty.
5. Pozyskaj zabezpieczenie dla dotacji np. dwóch poręczycieli, zastaw majątkowy.

 

B. Złożenie wniosku
1. Złóż wniosek razem ze wszystkimi wymaganymi załącznikami

2. Urząd do 30 dni wyda decyzję o przyznaniu Ci dotacji, bądź odmowie.

 

C. Podpisanie umowy
1. Zostajesz wezwany do podpisania umowy o przyznaniu dotacji. Umowę podpisujesz Ty, twój mąż/żona oraz poręczyciele (również ze współmałżonkami), jeśli taką opcję zabezpieczenia wybrałeś.
2. Otrzymujesz dotację przelewem na swoje konto wskazane we wniosku.

 

D. Rozdysponowanie dotacji oraz rejestracja firmy
1. Dokonujesz zakupu rzeczy ze środków otrzymanych w ramach dotacji (możesz kupować nawet do 30 dni po założeniu działalności).
2. Rejestrujesz działalność gospodarczą (masz na to 60 dni od podpisania umowy z PUP).

 

E. Rozliczenie dotacji
1. W urzędzie pracy przedstawiasz faktury VAT, rachunki, umowy, które potwierdzą dokonanie przez Ciebie zakupów, a które zostały opisane w kalkulacji wydatków z dotacji.
2. Dodatkowo przedstawiasz dokumenty potwierdzające otworzenie przez Ciebie działalności gospodarczej. W tym punkcie urząd będzie od ciebie wymagał przedłożenia dokumentów rejestracyjnych firmy.
3. Na rozliczenie dotacji masz 2 miesiące od daty założenia działalności gospodarczej.

 

F. Zakończenie umowy
1. Działalność musisz prowadzić co najmniej 12 miesięcy. Po upływie tego terminu zostaniesz wezwany do przedstawienia dokumentów potwierdzających prowadzanie działalności gospodarczej w chwili obecnej. Po złożeniu wszystkich potrzebnych dokumentów, umowa z Urzędem Pracy wygasa. 

 

CO NALEŻY WIEDZIEĆ

Urząd Pracy ma możliwość skontrolowania Twojej działalności w okresie całych 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Dlatego rzeczy, które zostały zakupione z dotacji muszą przez ten czas być w Twoim posiadaniu. Przez rok czasu nie możesz także podjąć pracy na umowę o pracę, dzieło itp.

 

1. Poręczenie

Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest

złożyć deklarację zabezpieczenia spłaty ewentualnych roszczeń wynikających z niedotrzymania

warunków umowy.

Ostatecznie o wyborze formy zabezpieczenia oraz liczbie poręczycieli decyduje Dyrektor,

uwzględniając wysokość przyznanych środków i osiągane przez poręczycieli dochody.

 

Proponowane formy zabezpieczenia:

Dopuszczalne formy zabezpieczenia środków, to:

1) weksel z poręczeniem wekslowym (aval),

2) gwarancja bankowa,

3) zastaw na prawach lub rzeczach,

4) blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym (tj. na lokacie terminowej, wyklucza się możliwość dokonania blokady środków na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym)

5) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika,

6) poręczenie osób fizycznych, prawnych oraz nieposiadających osobowości prawnej, a posiadających zdolność do czynności prawnych.

 

2. Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty mogą być zapłacone: rachunki, faktury VAT, umowy cywilnoprawne (umowa kupna sprzedaży).

 

3. Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej można przeznaczyć między innymi na (szczegółowe warunki określa każdy Urząd Pracy w Regulaminie):

a) zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, przedmiotów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,

b) zakup materiałów, surowców i towaru do X % możliwej do przyznania kwoty dofinansowania,

c) zakup materiału do remontu, adaptacji lokalu do X % możliwej do przyznania kwoty dofinansowania, z wyłączeniem remontu, adaptacji lokali mieszkalnych,

d) usługi i materiały reklamowe do X % możliwej do przyznania kwoty dofinansowania,

e) zakup samochodu – do X % możliwej do przyznania kwoty dofinansowania.

 

4. Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej nie może być przeznaczone na (szczegółowe warunki określa każdy Urząd Pracy w Regulaminie):

1) opłaty eksploatacyjne (prąd, woda, telefon, czynsz, dzierżawa, paliwo itp.), opłaty administracyjne, rejestracyjne, składki ZUS, wynagrodzenia pracowników wraz z podatkami,

2) koszty podłączenia wszelkich mediów (np. linii telefonicznych, Internetu) oraz koszty abonamentów,

3) ubezpieczenia, gwarancje, podatki, akcyzę,

4) wycenę rzeczoznawcy majątkowego,

5) koszty przesyłki i dostawy, transportu, przygotowania, pakowania,

6) remont, modernizację lub adaptację lokalu, do którego bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS nie posiada tytułu własności lub dzierżawy wieczystej,

7) spłatę zadłużenia wynikającego z zaciągniętych zobowiązań,

8) towar handlowy w kwocie przewyższającej X % przyznanej dotacji,

9) samochód w kwocie przewyższającej  X % przyznanej dotacji,

10) remont w kwocie przewyższającej X % przyznanej dotacji,

11) kasę fiskalną,

12) szkolenia, kursy, seminaria;

13) stronę internetową w kwocie przewyższającej X % przyznanej dotacji.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - zapraszam do kontaktu.
e-mail: biuro@fachowa-porada.eu 

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?