Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA

 

Firma remontowo-budowlana wykonuje roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego) oraz obejmują prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym. Roboty budowlane mogą być prowadzone na rachunek własny lub na podstawie umowy. Część robót, a czasami nawet cała praca może być zlecana podwykonawcom.


Wymagania wstępne

Prowadzenie firmy budowlanej nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń. Właścicielem firmy budowlanej może być zarówno osoba bez wykształcenia kierunkowego jak i osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, czy nawet uprawnienia budowlane. Zatem każdy może otworzyć zakład remontowo-budowlany. Jednak niektóre czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych, prac remontowych, a zwłaszcza wykonywanie projektów budowlanych, wymagają posiadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Oczywiście prowadząc firmę remontowo-budowlaną można zatrudnić osoby, które posiadają stosowne uprawnienia, ewentualnie zlecić im prace. Ponadto można także (jeżeli posiada się właściwe wykształcenie) ubiegać się o uzyskanie odpowiednich uprawnień budowlanych, które umożliwią osobiście wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 
Podstawowe nr PKD dotyczące działalności gospodarczej

Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych:

  • Tynkowanie 43.31.Z

Podklasa ta obejmuje wykonywanie w budynkach i budowlach tynków lub sztukaterii wewnętrznych i zewnętrznych, włączając zakładanie siatek i listew podtynkowych.

  • Zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z

Podklasa ta obejmuje:

− instalowanie drzwi (z wyłączeniem drzwi automatycznych i obrotowych), okien, futryn okiennych i drzwiowych, z drewna i innych materiałów,

− wyposażanie pomieszczeń w meble wbudowane: meble kuchenne, kredensy, szafy wnękowe, meble sklepowe i inne elementy wbudowywane,

− wykańczanie wnętrz w zakresie sufitów, ruchomych ścianek działowych itp. 
Podklasa ta nie obejmuje:

− instalowania drzwi automatycznych i obrotowych, sklasyfikowanego 43.29.Z.

  • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.33.Z

Podklasa ta obejmuje:

− układanie ceramicznych, betonowych lub kamiennych płytek podłogowych i ściennych, ceramicznej obudowy pieców,

− układanie parkietów oraz innych drewnianych pokryć podłogowych i ściennych,

− układanie pokryć dywanowych, linoleum, wykładzin gumowych i z tworzyw sztucznych,

− wykładanie ścian i podłóg lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem,

− tapetowanie ścian.

  • Malowanie i szklenie 43.34.Z

Podklasa ta obejmuje:

− wewnętrzne i zewnętrzne malowanie budynków, 

− malowanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 

− instalowanie pokryć szklanych, luster itp., 

− szklenie okien. 

Podklasa ta nie obejmuje:

− instalowania okien, sklasyfikowanego w 43.32.Z. 

  • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.39.Z

Podklasa ta obejmuje:

− czyszczenie nowych budynków po zakończeniu budowania, 

− roboty budowlane wykończeniowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

Podklasa ta nie obejmuje:

− działalności dekoratorów wnętrz, sklasyfikowanej w 74.10.Z, 

− niespecjalistycznego sprzątania wnętrz budynków i budowli, sklasyfikowanego w 81.21.Z, 

− wewnętrznego i zewnętrznego specjalistycznego czyszczenia budynków, sklasyfikowanego w 81.22.Z. 

Wyżej wymienione numery PKD są najściślej związane z prowadzeniem firmy remontowo-budowlanej. Ponadto przedsiębiorcy często wybierają numery PKD z działu 41, które dotyczą wykonywania robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (a dokładniej wznoszeniem, rozbudową, nadbudową, odbudową, przebudową, remontem oraz montażem budynków z elementów prefabrykowanych o charakterze stałym lub tymczasowym). 
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z 
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20.Z 
Oczywiście wyżej wymienione numery PKD są tylko tymi, które są najbliższe działalności firmy remontowo-budowlanej. 

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej

Otwierając zakład remontowo-budowlany możesz wybrać (po spełnieniu odpowiednich warunków) każdy rodzaj działalności gospodarczej (poza spółką partnerską). Najczęściej wybieranym rodzajem działalności jest wpis osoby fizycznej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza. Inną, często wybieraną przez przedsiębiorców formą prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka cywilna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

UWAGA

1. Prowadząc działalność w zakresie firmy remontowo-budowlanej i wykonując roboty budowlane, czy też prowadząc prace remontowe jako wykonawca albo podwykonawca, powinno się mieć zawartą z inwestorem (albo wykonawcą/generalnym wykonawcą) umowę o roboty budowlane albo umowę o dzieło lub umowę zlecenie

 

2. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Inwestor lub wykonawca z reguły wytwarzają odpady zaliczane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, do grupy odpadów o kodzie 17, do której należą odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. gruz ceglany, gruz betonowy, materiały izolacyjne). Przedsiębiorca taki ma obowiązek prowadzić ewidencję odpadów oraz składać zbiorcze zestawienia danych o odpadach w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do Marszałka Województwa. Brak tej sprawozdawczości jest zagrożony karą do 8 500 zł.

 

3. Wytwórca odpadów zobligowany jest do:

  • uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie;
  • prowadzenia ewidencji odpadów za pomocą Karty Ewidencji Odpadu (KEO) i Karty Przekazania Odpadu (KPO) (wzory kart do pobrania na stronach internetowych Ministerstwa Ochrony Środowiska);
  • przekazywania odpadów uprawnionemu podmiotowi (kolejnemu posiadaczowi odpadów);
  • składania sprawozdań z tytułu wytwarzanych odpadów tzw. zbiorczych zestawień danych o ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów. Sprawozdanie przedkładane jest Marszałkowi Województwa;
  • w przypadku przekazywania odpadów do składowania- posiadania aktualnych testów zgodności odpadów.


4. Aby legalnie zatrudnić cudzoziemców korzystających z przepisów zwalniających z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę w Polsce (obywateli Armenii, Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdowy i Gruzji) przedsiębiorca ma obowiązek– oprócz zawarcia stosownej pisemnej umowy, wystawić i zarejestrować we właściwym powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy danemu cudzoziemcowi. Dotyczy to również sytuacji, gdy cudzoziemiec zmienia pracodawcę. Nie można go zatrudnić na podstawie oświadczenia wydanego przez poprzedniego pracodawcę. Nowy pracodawca powinien wystawić i zarejestrować nowe oświadczenie. Gdy tego nie zrobi, cudzoziemiec świadczy pracę nielegalnie.


Najważniejsze akty prawne:

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?