Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

AGENCJA REKLAMOWA

 

Działalność agencji reklamowej obejmuje kompleksowe projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych poprzez: 

  • projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam w mediach drukowanych, radiu, telewizji, Internecie oraz innych mediach,
  • projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam zewnętrznych, w formie billboardów, paneli, gablot, balonów i sterowców reklamowych, wystaw okiennych, reklam na samochodach i autobusach itp.,
  • dystrybucję i doręczanie prospektów i próbek reklamowych,
  • tworzenie stoisk oraz innych konstrukcji i miejsc wystawowych,
  • prowadzenie kampanii reklamowych oraz pozostałe usługi reklamowe mające na celu przyciągnięcie lub zatrzymanie klientów.


Wymagania wstępne 
Działalność reklamowa nie jest działalnością regulowaną, a więc nie są potrzebne żadne zezwolenia ani koncesje. Należy jednak przestrzegać wymagań prawnych w zakresie praw autorskich w reklamie, ograniczeń tematycznych oraz prawa konkurencji. Warto znać zapisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

  • ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych mówi, iż tworząc reklamę tworzy się utwory. W momencie stworzenia utworu przez pracownika wszelkie prawa autorskie nabywa pracodawca. Agencja reklamowa ma 2 lata od momentu przyjęcia utworu na jego rozpowszechnienie.
  • ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zakazuje wprowadzającego w błąd oznaczania przedsiębiorstwa, fałszywego oznaczania pochodzenia geograficznego towarów lub usług, naśladownictwa produktów, nieuczciwej reklamy, itd. Jeśli naszym produktem jest spot będący w sprzeczności z dobrymi obyczajami, uchybiający godności człowieka, wprowadzający odbiorcę w błąd, odwołujący się do uczucia lęku, do przesądów to może on zostać zakwalifikowany jako reklama nosząca znamiona nieuczciwej konkurencji (art. 16 ww. ustawy).


Aby nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności za naruszenie prawa uczciwej konkurencji w związku z opracowaniem i rozpowszechnianiem niedozwolonej reklamy (np. za opracowanie nierzetelnej reklamy porównawczej) warto zastanowić się nad współpracą z prawnikiem, który rzetelnie i fachowo mógłby doradzić w danych kwestiach. 

Podstawowy nr PKD dotyczący działalności gospodarczej 
Przy rejestracji działalności gospodarczej należy wpisać nr PKD 73.11.Z. (Działalność agencji reklamowych).Można również wpisać takie kody jak: 
- 73.12.A (Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji), 
- 73.12.B (Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych), 
- 73.12.C (Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)), 
- 73.12.D (Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach). 

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej 
Agencję reklamową można prowadzić w dowolnej formie, poza spółką partnerską. 
Należy zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną). 

 

UWAGA

Warto wiedzieć, że nie każda reklama może być rozpowszechniona. W Polsce niedopuszczalne i zabronione jest reklamowanie hazardu, a więc wszelkiego rodzaju gier losowych i zakładów wzajemnych. Wykluczone jest zatem reklamowanie punktów bukmacherskich. Dotyczy to jednak wyłącznie firm bukmacherskich mających siedzibę na terenie Polski. Te ograniczenia nie obowiązują w przypadku firm zagranicznych. Zakazy występują też w reklamowaniu wyrobów tytoniowych, alkoholi, ale także pojawiają się w produktach żywnościowych i leczniczych. Obowiązuje również zakaz nadawania reklam, w których występuje dyskryminacja ze względu na rasę, płeć, narodowość czy też takich, w których występują dzieci wprost nakłaniające inne dzieci do kupowania danych produktów.

 

Właściciel agencji reklamowej ma obowiązek zakupu i stosowania kasy fiskalnej po przekroczeniu obrotu, ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w wysokości 20.000 zł.

Właściciel nieruchomości, na której znajduje się budynek lub lokal, w którym prowadzona jest agencja reklamowa zobowiązany jest, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzór deklaracji, wysokość opłat, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określane są w drodze uchwały rady gminy stanowiącej akt prawa miejscowego. Wysokość opłaty może zależeć od:

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub 
2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub 
3) powierzchni lokalu mieszkalnego. 
Dopuszczalne jest stosowanie więcej niż jednej metody ustalania opłat na terenie gminy. 

Przedsiębiorca prowadzący agencję reklamową, jako wytwórca odpadów (typu opakowania po papierze ksero czy też zużyty kartridż do drukarki) ma również obowiązek przekazywać marszałkowi województwa, właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów, zbiorcze zestawienie o rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów - w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Zestawienie jest przekazywane w celach informacyjnych i nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek opłat. Oprócz zestawienia o odpadach, przedsiębiorca musi również sporządzić wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (m.in. w zakresie emisji gazów) oraz o wysokości należnych opłat (w dwóch egzemplarzach) i również złożyć je marszałkowi województwa w terminie do 31 marca za poprzedni rok. Nie wnosi się opłat za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.)


Wykaz najważniejszych aktów prawnych 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?