Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

SPEDYCJA

 

Spedycja to zarządzanie i zorganizowanie wszystkich czynności związanych z przesyłaniem rzeczy, które ma służyć bezpiecznemu i efektywnemu dostarczeniu przesyłki we wskazane miejsce. 
W zakres spedycji wchodzi więc m.in. przechowywanie i przetwarzanie dokumentów związanych z przesyłką, zlecenie składu i przechowania, przepakowania, załadunku, ubezpieczenia, ewentualnej odprawy celnej, przewozu, odbioru, rozładunku oraz sprawdzenia zawartości przesyłki. Z uwagi zaś na rodzaj towarzyszącego temu środka przewozowego spedycje dzielimy na: spedycję drogową, kolejową, morska i lotniczą. 
Firma spedycyjna może też prowadzić własną działalność transportową. Wówczas w zależności od podejmowanych czynności jej odpowiedzialność będzie wynikała albo z Kodeksu cywilnego (umowy spedycji- art.794) albo będzie normowana przez prawo przewozowe. 
Jeżeli natomiast usługi w/w firmy będą obejmowały pośredniczenie w przewozie rzeczy to dodatkowo będą one wymagały realizacji warunków narzuconych ustawą o transporcie drogowym. Ta zaś traktując w/w pośrednictwo jako element transportu drogowego wprowadza w tym zakresie dodatkowe obowiązki związane z ograniczeniem dostępu do wykonywania wspomnianych usług.

 
Wymagania wstępne

Usługi spedycyjne w zakresie w jakim obejmują pośrednictwo przy przewozie rzeczy są objęte wymogiem uzyskania stosownej licencji. Nie dotyczy to spedytorów zajmujących się wyłącznie spedycją w innych niż transport drogowy gałęziach transportu. Pośrednictwo może dotyczyć zarówno transportu krajowego jaki międzynarodowego.


Wspomniana wcześniej licencja jest wydawana jeżeli:

- członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą:

a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,

b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego oraz

- przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych . 

Jednocześnie koniecznie jest potwierdzenie, że ubiegający się o licencje podmiot znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50.000 euro. Powyższy wymóg stwierdza się na podstawie:

1) rocznego sprawozdania finansowego;

2) dokumentów obrazujących posiadanie:

a) środków pieniężnych w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,

b) akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,

c) gwarancji lub poręczeń bankowych,

d) nieruchomości.


Podstawowy numer PKD dla działalności gospodarczej 

Numer PKD dla podmiotu działającego jako spedytor - 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych 
Podklasa ta obejmuje:

· organizację lub przygotowywanie transportu w imieniu nadawcy ładunku,

· przyjmowanie przesyłek zbiorowych lub indywidualnych, włącznie z odbiorem i dostarczaniem towarów oraz ich pogrupowaniem,

· wystawianie i realizowanie dokumentów przewozowych,

· działalność agentów celnych,

· działalność agentów spedycji towarowej,

· działalność związana z obsługą towarową, np. załadunek towaru w tymczasowe opakowania w celu jego ochrony podczas transportu, wyładowywanie, sprawdzanie jakości i ważenie towarów. 

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej 

Firmę spedycyjną można prowadzić w dowolnej formie, poza spółką partnerską. 
W tym względzie należy zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną). 

 

UWAGA

Wymogi ogólne

Po uruchomieniu działalności pamiętaj o terminowym składaniu deklaracji podatkowych oraz ZUS, a także o terminowym opłacaniu składek, zaliczek i opłat wynikłych z tych dokumentów. 
Pamietaj również, że w sytuacji wykonywania czynności pośrednictwa przy przewozie rzeczy konieczne jest aby przesyłkę zaopatrzyć w stosowne dokumenty przewozowe i celne.


Kasa fiskalna

W przypadku świadczenia usług na rzecz osób fizycznych konieczne jest też rozważenie zakupu kasy fiskalnej po przekroczeniu obrotu na poziomie 20.000 złotych. Przy zakupie pierwszej kasy fiskalnej, podatnik ma możliwość uzyskania dofinansowania (90% wartości urządzenia nie więcej niż 700 zł. netto od zakupu netto kasy).

 

Zmiana danych

Firma spedycyjna jest obowiązana zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił jej licencji, zmianę swoich danych. Powyższe powinno nastąpić nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiana ta wpływa na treść danych zamieszczonych w licencji w/w zgłoszenie powinno przyjąć formę wniosku o zmianę licencji.

 

Kary pieniężne

Podmiot wykonujący usługi spedycyjne, który miał wpływ lub godził się na powstanie naruszenia w zakresie obowiązków lub warunków przewozu drogowego może być ukarany karą pieniężną w wysokości od 50 złotych do 10.000 złotych za każde naruszenie. Suma kar nie może przekroczyć jednorazowo 40.000 zł. Wykaz w/w naruszeń oraz wysokości kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik nr 3 do ustawy o transporcie drogowym. Do nakładania w/w kar uprawnieni są funkcjonariusze: Policji, Służby Celnej, Straży Granicznej i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.


Uwagi

Właściciel nieruchomości, na której znajduje się budynek lub lokal, w którym prowadzony jest zakład/firma zobowiązany jest, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzór deklaracji, wysokość opłat, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określane są w drodze uchwały rady gminy stanowiącej akt prawa miejscowego. Wysokość opłaty może zależeć od:

a) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub 

b) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub 

c) powierzchni lokalu mieszkalnego. 

Dopuszczalne jest stosowanie więcej niż jednej metody ustalania opłat na terenie gminy. 

Najważniejsze akty prawne:

 

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?