Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

WARSZTAT SAMOCHODOWY

 

Działalność prowadzona w zakresie warsztatu samochodowego obejmuje naprawy, konserwację i przebudowę pojazdów samochodowych (z wyłączeniem 
motocykli), takie jak:

 • naprawy mechaniczne,
 • naprawy elektryczne,
 • naprawy elektronicznych systemów wtryskowych,
 • przeglądy,
 • naprawy nadwozia,
 • naprawy części,
 • mycie, polerowanie itp.,
 • lakierowanie i malowanie,
 • naprawy szyb i okien,
 • naprawy siedzeń samochodowych,
 • naprawy opon i dętek, zakładanie lub wymiana,
 • wykonywanie zabiegów antykorozyjnych w pojazdach samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • instalowanie części i akcesoriów w pojazdach samochodowych (niebędące częścią procesu produkcji), z wyłączeniem motocykli.


Wymagania wstępne

Świadczenie usług związanych z konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych (potocznie zwane warsztatem samochodowym) nie wymaga żadnych licencji, zezwoleń czy koncesji. 
Z reguły usługi związane z konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych prowadzone są z wykorzystaniem odpowiedniej, nierzadko wysoce specjalizowanej, infrastruktury technicznej (pomieszczenia, maszyny, urządzenia i narzędzia) lokowanej w bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych oraz nieobojętnym wpływem na środowisko naturalne. Generuje to szereg ograniczeń, wymogów i obowiązków, jakie przyszły przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę na etapie planowania przedsięwzięcia i w ostateczności spełnić, aby rozpocząć działalność. 

Warto przy tym pamiętać, że formalne założenie działalności gospodarczej poprzez np. wpis do CEIDG jest operacją realizowaną "od ręki" jednak osiągnięcie praktycznej zdolności do świadczenia określonych usług ze względu na konieczność dostosowania (lub budowę) budynku do potrzeb warsztatu, uzyskanie certyfikatów dla wykorzystywanych maszyn i urządzeń może zająć sporo czasu, i wiązać się m.in. z uzyskaniem:

 • pozwolenia na budowę lub zmianę sposobu użytkowania lokalu
 • decyzji zezwalającej na eksploatację urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie warsztatu.


Podstawowy nr PKD działalności gospodarczej

Numer PKD dla warsztatu samochodowego: 4520.Z. 

Gdyby warsztat zajmował się także detaliczną sprzedażą części i akcesoriów do pojazdów samochodowych to należy dodać numer PKD 4532.Z. W przypadku prowadzenia działalności także w zakresie napraw motocykli należy dodać numer PKD: 4540.Z.


Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej

Otwierając warsztat samochodowy możesz wybrać (po spełnieniu odpowiednich warunków) każdy rodzaj działalności gospodarczej (poza spółką partnerską). Najczęściej wybieranym rodzajem działalności jest wpis osoby fizycznej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza. 

UWAGA 
Od 1 stycznia 2015 roku prowadzenie warsztatu samochodowego wymaga posiadania zarejestrowanej kasy fiskalnej.

 

Przedsiębiorca prowadzący warsztat samochodowy z reguły wytwarza odpady zaliczane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, do grupy odpadów o kodzie 13 oraz 16, do której należą odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, filtry olejowe, okładziny hamulcowe. Przedsiębiorca taki ma obowiązek prowadzić ewidencję odpadów oraz składać zbiorcze zestawienia danych o odpadach w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do Marszałka Województwa. Brak tej sprawozdawczości jest zagrożony karą.


Wytwórca odpadów zobligowany jest do:

 • uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie;
 • prowadzenia ewidencji odpadów za pomocą Karty Ewidencji Odpadu (KEO) i Karty Przekazania Odpadu (KPO) - wzory kart do pobrania na stronach internetowych Ministerstwa Ochrony Środowiska
 • przekazywania odpadów uprawnionemu podmiotowi (kolejnemu posiadaczowi odpadów);
 • składania sprawozdań z tytułu wytwarzanych odpadów tzw. zbiorczych zestawień danych o ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów – sprawozdanie przedkładane jest Marszałkowi Województwa;
 • w przypadku przekazywania odpadów do składowania – posiadania aktualnych testów zgodności odpadów.

 

Najważniejsze akty prawne:

 

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?