Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

WYNAJEM MIEJSC NOCLEGOWYCH

 

Wynajem miejsc noclegowych stanowi formę usług turystycznych. Obok typowych obiektów hotelarskich (hotel, pensjonat itp.) uzupełnia obsługę ruchu turystycznego. Działalność w tym zakresie powinna być prowadzona w miejscach spełniających określone warunki. Miejsca te zaś winny posiadać stosowne walory wczasowe. Chodzi o warunki o charakterze naturalnym (położenie geograficzne, klimat, walory krajobrazowe, uzdrowiskowe itd.), oraz o charakterze organizacyjnym (baza i oferta turystyczna).


W okresie natężenia ruchu turystycznego działa wiele małych firm zajmujących się jego obsługą, w szczególności w branży usług hotelarskich, gastronomicznych i handlowych, transportowych i rozrywkowych. Dla wielu z nich cechą charakterystyczną jest ich sezonowość. Co więcej, z uwagi na ograniczoną bazę noclegową, miejsca te nie są zaliczane do obiektów hotelowych wymagających zaszeregowania i ustalania kategorii.

Otwarcie działalności w zakresie wynajmu miejsc noclegowych jest znacznie tańsze i prostsze, niż otwarcie hotelu/pensjonatu, gdyż nie wymaga spełnienia restrykcyjnych wymogów odnośnie wyposażenia oraz poniesienia wysokiej opłaty za zaszeregowanie obiektu. Obiekty noclegowe wystarczy zgłosić do wójta/burmistrza/prezydenta miasta, a do ich oznaczenia stosuje się często nazwy: „willa” lub „pokoje gościnne”. Natomiast nazwy: "hotel", "motel", "pensjonat", "dom wycieczkowy", "kemping", "schronisko", "schronisko młodzieżowe" są zastrzeżone wyłącznie dla obiektów hotelarskich, które uzyskały decyzję o zaszeregowaniu wydaną przez marszałka województwa.


Niezależnie od powyższego wynajem miejsc noclegowych może być prowadzony w lokalach mieszkalnych należących do ich właścicieli. Taki wynajem dotyczy przede wszystkim czasowego pobytu związanego z pracą czy nauką.

Podobnym celom dedykowane są hotele robotnicze, bursy, internaty i domy studenckie.


Wymagania wstępne

Wykonywanie usług w zakresie wynajmu pokoi gościnnych turystom, również w powiązaniu z wyżywieniem, jest działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej a podmioty prowadzące tą działalność mają status przedsiębiorców. 

W/w przepisów nie stosuje się do działalności w zakresie wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów (art. 3 w/w ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Oznacza to, że rolnicy prowadzący taką działalność nie są przedsiębiorcami i nie muszą zgłaszać jej do ewidencji działalności gospodarczej. Jednocześnie, zgodnie z art.35 ust.2 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych wszystkie podmioty wynajmujące pokoje w obiektach innych niż obiekty hotelarskie są zobowiązane do zapewnienia aby wykorzystywane w powyższym celu pomieszczenia spełniały wymagania sanitarne, przeciwpożarowe określone odrębnymi przepisami a także minimalne wymagania co do wyposażenia.


Ponadto, przed rozpoczęciem świadczenia usług, przedsiębiorca lub rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest obowiązany zgłosić obiekt do ewidencji tych obiektów prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego dla miejsca ich położenia. Zgłaszając obiekt do ewidencji, powinien on podać numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo powołać się na wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - o ile taki posiada.


Z kolei jeśli chodzi o osoby wynajmujące pokoje w lokalach mieszkalnych to mają one dowolność w traktowaniu tych usług. Mogą bowiem uznać je jako wynajem prywatny podlegający jedynie opodatkowaniu lub zgłosić te usługi jako rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. W tym ostatnim przypadku lokale powinny stanowić składniki majątkowe, a umowy ich najmu winny być podpisywane w ramach tej działalności. Ta grupa osób jest wyłączona z wymogów jakie nakładają na przedsiębiorców przepisy o usługach turystycznych. 

Inne formy wynajmu miejsc noclegowych (np. bursy, internaty), z racji prowadzonej w nich działalności wychowawczej, są zakładane zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o systemie oświaty. Podobnie - prowadzenie domów studenckich przez uczelnię - jest elementem systemu pomocy materialnej dla studentów. Rozszerzenie oferty o usługi komercyjnego wynajmu pokoi wymagać będzie zgłoszenia wspomnianych budynków do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie.


Podstawowy nr PKD dla tej działalności:

· 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podklasa ta obejmuje zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w:

  • ośrodkach kolonijnych i pozostałych obiektach wypoczynku wakacyjnego(np. w ośrodkach wczasowych, domach wycieczkowych, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych),
  • kwaterach dla gości i bungalowach,
  • domkach lub chatach, bez obsługi,
  • gospodarstwach wiejskich (agroturystyka),
  • schroniskach młodzieżowych i górskich. 
  • 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie

Podklasa ta obejmuje zapewnienie zakwaterowania w:

  • domach studenckich,
  • internatach i bursach szkolnych,
  • hotelach robotniczych,
  • blokach mieszkalnych.

 

Formy prowadzonej działalności gospodarczej

Usługi wynajmu miejsc noclegowych, jeżeli wymagają one zarejestrowania działalności, można prowadzić w dowolnej formie, poza spółką partnerską.

W tym względzie należy zgłosić działalność gospodarczą w CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną). 

UWAGA

Niniejszy poradnik dotyczy wyłącznie sytuacji gdy usługi wynajmu miejsc noclegowych będą prowadzone w ramach działalności gospodarczej.

Obowiązki informacyjne

Przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie w postaci wynajmu miejsc noclegowych mają obowiązek informowania właściwego organu (wójt, burmistrz, prezydent) o zakończeniu 
świadczenia tych usług.


Odpowiedzialność karna

Świadczenie usług hotelarskich wbrew obowiązkowi zgłoszenia obiektu do ewidencji stanowi wykroczenie. Podlega ono karze ograniczenia wolności albo grzywny.


Kasa fiskalna

W przypadku świadczenia usług na rzecz osób fizycznych konieczne jest też rozważenie zakupu kasy fiskalnej po przekroczeniu obrotu na poziomie 20.000 złotych. Przy zakupie pierwszej kasy fiskalnej, podatnik ma możliwość uzyskania dofinansowania (90% wartości urządzenia nie więcej niż 700 zł. netto od zakupu netto kasy).

 
Podatek VAT

Usługi związane z zakwaterowaniem w tym usługi świadczone w ramach wynajmu miejsc noclegowych są obłożone podatkiem VAT liczonym wg. stawki 8%. 
W przypadku zaś usług w zakresie wynajmowania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe mogą być stosowane zwolnienia podatkowe (podstawa prawna - art. 43 ust.1 pkt.36 ustawy o podatku od towarów i usług ). 
Zwolnieniu podlegają też usługi zakwaterowania:

a) w bursach i internatach świadczone na rzecz uczniów i wychowanków szkół prowadzących te bursy i internaty,

b) w domach studenckich świadczone na rzecz studentów i doktorantów uczelni prowadzących te domy studenckie.


Wykaz najważniejszych aktów prawnych

 

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?